พิธีเปิดและการบรรยายพิเศษด้วยคลิปวิดีโอ ในหัวข้อ “บทบาทผู้นำฯ ในการสร้างความมั่นคงทางอาหาร โดยนายสุทธิพงษ์ จุลเจริญ อธิบดีกรมการพัฒนาชุมชน และในหัวข้อ “การน้อมนำหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงมาสู่การปฏิบัติ”

วันที่ 23 กุมภาพันธ์​ 2564 เวลา 09.00 น.
ณ ศูนย์เรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียง บ้านวังนกไข่ หมู่ที่ 8 ตำบลหนองนกไข่ อำเภอกระทุ่มแบน จังหวัดสมุทรสาคร
– นายมานิต ไหลงาม พัฒนาการอำเภอกระทุ่มแบน พร้อมทีมงาน ดำเนินการจัดกิจกรรมประชุมเชิงปฏิบัติการเสริมสร้างและพัฒนาผู้นำการ
เปลี่ยนแปลง โดยมีกลุ่มเป้าหมายเป็นผู้นำในทุก ๆ ภาคส่วน เช่น เจ้าหน้าที่องค์การบริหารส่วนตำบลหนองนกไข่ ผู้นำชุมชน อสม. ประธานกลุ่มเกษตรทำสวน เป็นต้น เพื่อเป็นการเพิ่มขีดความสามารถ
ในการบริหารจัดการชุมชนให้เข้มแข็งพึ่งตนเองได้ ด้วยการใช้พลังชุมชนในการเสริมสร้างความมั่นคงทางด้านอาหาร สร้างภูมิคุ้มกันทางสังคม
และสร้างสิ่งแวดล้อมให้ยั่งยืนตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ในห้วงภาวะวิกฤติการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา (Covid – 19)
โดยกิจกรรมในวันแรก ประกอบไปด้วย
– พิธีเปิดและการบรรยายพิเศษด้วยคลิปวิดีโอ ในหัวข้อ “บทบาทผู้นำฯ ในการสร้างความมั่นคงทางอาหาร โดยนายสุทธิพงษ์ จุลเจริญ อธิบดีกรมการพัฒนาชุมชน และในหัวข้อ “การน้อมนำหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงมาสู่การปฏิบัติ”
– กิจกรรมจิตอาสาพัฒนาชุมชน เอามื้อสามัคคี “ทำความดีด้วยหัวใจ” และตั้งปณิธาน จิตอาสาพัฒนาชุมชน โดยได้รับเกียรติจากนายสมชาย แสงด่วน ผู้อำนวยการศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอำเภอกระทุ่มแบน จิตอาสาพระราชทาน “หลักสูตรพื้นฐาน” รุ่นที่ 3/62 (จิตอาสา 904) ในการบรรยายให้ความรู้
– และปิดท้ายด้วยการช่วยกันเตรียมแปลงผักและร่วมกันถอดบทเรียน ให้ผู้เข้าร่วมกิจกรรมสามารถนำความรู้ที่ได้รับไปต่อยอดสู่การปฏิบัติเพื่อพัฒนางานในการเป็นผู้นำการเปลี่ยนแปลงต่อไป

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องที่ต้องการถูกทำเครื่องหมาย *