วันจันทร์, ธันวาคม 11, 2023
ข่าวประชาสัมพันธ์

ศูนย์ส่งเสริมการเรียนรู้อำเภอกระทุ่มแบนดำเนินการจัดโครงการปลูกต้นไม้เพื่ออนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เนื่องใน “วันดินโลก”

วันที่ 2 ธันวาคม 256

Read More
ข่าวประชาสัมพันธ์

ศูนย์ส่งเสริมการเรียนรู้อำเภอกระทุ่มแบน ดำเนินการจัดโครงการการศึกษาเรียนรู้โบราณสถานและประวัติศาสตร์ชาติไทย ภาคเรียที่ 2 ปีการศึกษา 2566 จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

วันที่ 30 พฤศจิกายน

Read More
ข่าวประชาสัมพันธ์

ศูนย์ส่งเสริมการเรียนรู้อำเภอกระทุ่มแบน จัดพิธีวางพวงมาลาถวายราชสักการะพระบรมราชานุสรณ์ เนื่องในวันคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว “วันสมเด็จพระมหาธีรราชเจ้า” และร่วมกิจกรรมบำเพ็ญประโยชน์

วันที่ 25 พฤศจิกายน

Read More
ข่าวประชาสัมพันธ์

ศูนย์ส่งเสริมการเรียนรู้อำเภอกระทุ่มแบน จัดโครงการแนะแนวการศึกษาเพื่อพัฒนาคุณลักษณะอันพึงประสงค์สำหรับผู้เรียน นักศึกษา ศรช.ค่ายกำแพงเพชรอัครโยธิน

วันที่ 14 พฤศจิกายน

Read More
ข่าวประชาสัมพันธ์

ศูนย์ส่งเสริมการเรียนรู้อำเภอกระทุ่มแบน จัดโครงการแนะแนวการศึกษาเพื่อพัฒนาคุณลักษณะอันพึงประสงค์สำหรับผู้เรียน ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2566

ศูนย์ส่งเสริมการเรีย

Read More
ข่าวประชาสัมพันธ์

ศูนย์ส่งเสริมการเรียนรู้อำเภอกระทุ่มแบน เข้าร่วมโครงการพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาเพื่อการพัฒนาสื่อการเรียนรู้ด้วยโปรแกรม Canva ให้ครูและบุคลากรทางการศึกษามีทักษะ ความรู้ ความสามารถ และได้ฝึกปฏิบัติการใช้โปรแกรม Canva เพื่อนำมาใช้ในการจัดกระบวนการเรียนรู้ให้กับผู้เรียนและการสร้างสื่อต่าง ๆ

วันที่ 6-7 พฤศจิกายน

Read More
ข่าวประชาสัมพันธ์

ศูนย์ส่งเสริมการเรียนรู้อำเภอกระทุ่มแบน ร่วมวางพวงมาลาถวายสักการะ พิธีน้อมรำลึกพระมหากรุณาธิคุณ เนื่องในวันปิยมหาราช 23 ตุลาคม 2566

ศูนย์ส่งเสริมการเรีย

Read More
ข่าวประชาสัมพันธ์

ศูนย์ส่งเสริมการเรียนรู้อำเภอกระทุ่มแบน เข้าร่วมพิธีทำบุญตักบาตรถวายและพิธีวางพวงมาลาถวายสักการะ เนื่องในวันนวมินทรมหาราช 13 ตุลาคม 2566

วันที่ 13 ตุลาคม 256

Read More
ข่าวประชาสัมพันธ์

ศูนย์ส่งเสริมการเรียนรู้อำเภอกระทุ่มแบนดำเนินการสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการศึกษา ปลายภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2566

วันที่ 16-17 กันยายน

Read More
ข่าวประชาสัมพันธ์

สกร.อำเภอกระทุ่มแบน ดำเนินการการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติ การศึกษานอกระบบโรงเรียน (N-NET) ครั้งที่ 1 ปีการศึกษา 2566

วันที่ 27 สิงหาคม 25

Read More