วันพฤหัสบดี, พฤษภาคม 23, 2024

การรับสมัครนักศึกษา กศน.

สมัครเรียน กศน. การศึกษานอกระบบระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551

เอกสาร/หลักฐานการสมัครเรียน กศน.
1.วุฒิการศึกษาเดิม (ตัวจริง)
2.สำเนาวุฒิการศึกษา จำนวน 4 ฉบับ
3.สำเนาทะเบียนบ้านของผู้สมัคร จำนวน 2 ฉบับ
4.สำเนาบัตรประชาชนของผู้สมัคร จำนวน 2 ฉบับ
5.รูปถ่ายขนาด 1.5 นิ้ว จำนวน 4 ใบ
6.หลักฐานการเปลี่ยนชื่อ-สกุล / ทะเบียนสมรส (ถ้ามี)
7.สำเนาบัตรประชาชนของพ่อ จำนวน 2 ฉบับ
8.สำเนาทะเบียนบ้านของพ่อ จำนวน 2 ฉบับ
9.สำเนาบัตรประชาชนของแม่ จำนวน 2 ฉบับ
10.สำเนาทะเบียนบ้านของแม่ จำนวน 2 ฉบับ

สมัครเทียบระดับการศึกษา กศน.
ด้วย ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย ทำหน้าที่เทียบระดับการศึกษา ระดับประถมศึกษา ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น และระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย
๑ . ระดับการศึกษาที่เปิดรับสมัครและลงทะเบียนการประเมินเทียบระดับการศึกษา
๑.๑ ระดับประถมศึกษา ( ป.๖ )
๑.๒ ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น ( ม.๓ )
๑.๓ ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย ( ม.๖ )

๒. คุณสมบัติของผู้เข้ารับการประเมินเทียบระดับการศึกษา
๒. ๑. มีสัญชาติไทย หรือเป็นบุคคลที่เข้าเมืองโดยชอบด้วยกฎหมาย
๒.๒. มีอายุไม่น้อยกว่า ๒๐ ปีบริบูรณ์ นับถึงวันที่สมัครเข้ารับการประเมิน
๒.๓. ไม่เป็นนักเรียนหรือนักศึกษา ซึ่งกำลังศึกษาอยู่ในสถานศึกษาที่จัดการศึกษาในระบบหรือการศึกษานอกระบบที่แบ่งระดับเช่นเดียวกับการศึกษาในระบบ
๒.๔. มีพื้นความรู้ในระดับการศึกษาที่ต่ำกว่าระดับที่ประสงค์จะขอเทียบระดับการศึกษาหนึ่ง ยกเว้นการขอเทียบระดับประถมศึกษา
๒.๕ มีภูมิลำเนาหรือถิ่นที่อยู่ประจำในพื้นที่ จังหวัดสมุทรสาคร
๒.๖ประกอบอาชีพอยู่ในเขตบริการของสถานศึกษาที่ทำหน้าที่เทียบระดับการศึกษาเมืองสมุทรสาคร
๒.๗ เป็นผู้มีประสบการณ์ในการประกอบอาชีพที่ขอเทียบระดับการศึกษา และประกอบอาชีพอยู่ในเขตบริการของสถานศึกษาที่ทำหน้าที่เทียบระดับการศึกษาไม่น้อยกว่า ๑ ปี นับถึงวันสมัครเข้ารับการประเมิน

๓. หลักฐานการรับสมัครเข้ารับการประเมินเทียบระดับ กศน. การศึกษา ผู้เข้ารับการประเมินเทียบระดับการศึกษาพร้อมนำหลักฐานมาแสดงต่อสถานศึกษาที่ทำหน้าที่เทียบระดับการศึกษา ดังนี้
๓.๑. รูปถ่ายขนาด ๓ x ๔ ซม. จำนวน ๒ รูป หน้าตรง สวมชุดสุภาพ ไม่สวมแว่นตาดำ ไม่สวมหมวก (รูปถ่ายไม่เกิน ๖ เดือนและไม่ใช้รูปถ่ายโพลาลอยด์) สำหรับติดใบสมัคร ๑ รูป ติดบัตรประจำตัวผู้เข้ารับการประเมิน๑ รูป
๓.๒ สำเนาทะเบียนบ้าน พร้อมฉบับจริงไปแสดง
๓.๓ สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน พร้อมฉบับจริงไปแสดง กรณีเป็นบุคคลที่เข้าเมืองโดยชอบด้วยกฎหมาย ให้แสดงหลักฐาน หนังสือเดินทาง
๓.๔ สำเนาวุฒิการศึกษา พร้อมฉบับจริง
กรณี หลักฐานตามข้อ ๓.๒. , ๓.๓. และ ๓.๔. ไม่ตรงกัน ให้สำเนาเอกสารที่เกี่ยวข้องพร้อมฉบับจริง ไปแสดง เช่น ใบเปลี่ยนชื่อ ชื่อสกุล ใบทะเบียนสมรส ใบสำคัญการหย่า
๓.๕ หลักฐานที่แสดงถึงการประกอบอาชีพในเขตบริการของสถานศึกษาที่ทำหน้าที่เทียบระดับการศึกษา ไม่น้อยกว่า ๑ ปี นับถึงวันสมัครเข้ารับการประเมิน
๓.๖ แผนที่แสดงที่ตั้งของสถานที่ประกอบอาชีพ หรือสถานประกอบการ

๔. วัน เวลา รับสมัคร และลงทะเบียน
๔.๑ แนะแนว – รับสมัคร และ ลงทะเบียน
วันที่ เนื่องด้วยสถานะการณ์โควิค-19 ทำให้เลื่อนเปิดรับรับสมุทรสาคร รอติดตามประกาศการรับสมัครได้ทาง https://www.nfektb.com และ https://www.facebook.com/nfesk ๕.๒ สถานที่รับสมัครและลงทะเบียน ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอำเภอเมืองสมุทรสาคร และ ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอำเภอกระทุ่มแบน

๕. ค่าใช้จ่ายในการลงทะเบียนการประเมินเทียบระดับการศึกษา
ผู้เข้ารับการประเมินเทียบระดับการศึกษาต้องชำระค่าธรรมเนียม ดังนี้
ระดับประถมศึกษา ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น และ ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย
ระดับละ ๓,๐๐๐ บาท ( สามพันบาทถ้วน )