ประวัติ

     ชื่อหน่วยงาน
ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอำเภอกระทุ่มแบน
     ที่ตั้ง/การติดต่อ
ตั้งอยู่เลขที่ 339 หมู่ที่ 1 ถนนเศรษฐกิจ 1 ตำบลคลองมะเดื่อ อำเภอกระทุ่มแบน
จังหวัดสมุทรสาคร รหัสไปรษณีย์ 74110 โทรศัพท์ กลุ่มอำนวยการ 034 – 849090  กลุ่มจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน 034-470997   
โทรสาร 034-849090  E-Mail : Krathumbaen_sk@hotmail.ac.th
    สังกัด สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย
สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ กระทรวงศึกษาธิการ

    ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอำเภอกระทุ่มแบน  เป็นสถานศึกษาสังกัดสำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย  สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ  จัดตั้งโดยประกาศกระทรวงศึกษาธิการ  เมื่อวันที่  13  พฤศจิกายน  พ.ศ.2537 โดยขอใช้บ้านพักศึกษาธิการอำเภอกระทุ่มแบน  เป็นสถานที่ทำการชั่วคราว  ต่อมาในปี พ.ศ.2538  ได้ย้ายมาใช้ที่ดิน  หมู่ที่ 1  ซอยไปรษณีย์  ตำบลคลองมะเดื่อ โดยกำนันสนั่น  เณรรักษา  คหบดีตำบลคลองมะเดื่อได้มอบให้เป็นกรรมสิทธิ์ของกรมการศึกษานอกโรงเรียน  เนื้อที่ประมาณ  1 ไร่เศษ  พร้อมสิ่งก่อสร้าง  1  หลัง  ซึ่งเดิมเคยเป็นที่ทำการของสภาตำบลคลองมะเดื่อ  ต่อมาในปีพ.ศ.2540  ได้จัดสร้างอาคารที่ทำการถาวรขึ้นเพิ่มเติมจำนวน  1  หลัง  ต่อมาในปี  พ.ศ.2546  ได้จัดสร้างอาคารวิชาชีพขึ้นอีก  1  หลัง  โดยการจัดทอดผ้าป่าเพื่อหาทุนก่อสร้าง ต่อมาในปี  พ.ศ.2548  ได้รับเงินสนับสนุนจากองค์การบริหารส่วนจังหวัดสมุทรสาคร  จำนวน  953,034.68  บาท        เพื่อก่อสร้างรั้ว  ปรับพื้นที่บริเวณด้านหน้า  และด้านหลัง  ปัจจุบันศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอำเภอกระทุ่มแบน  ยังกำกับดูแลห้องสมุดประชาชน “เฉลิมราชกุมารี” อำเภอกระทุ่มแบน จำนวน      1 แห่ง  ตั้งอยู่ตำบลตลาดกระทุ่มแบน  อำเภอกระทุ่มแบน  จังหวัดสมุทรสาคร