วันพฤหัสบดี, พฤษภาคม 23, 2024

ประวัติ

     ชื่อหน่วยงาน
ศูนย์ส่งเสริมการเรียนรู้อำเภอกระทุ่มแบน (สกร.อำเภอกระทุ่มแบน)
     ที่ตั้ง/การติดต่อ
ตั้งอยู่เลขที่ 339 หมู่ที่ 1 ถนนเศรษฐกิจ 1 ตำบลคลองมะเดื่อ อำเภอกระทุ่มแบน
จังหวัดสมุทรสาคร รหัสไปรษณีย์ 74110 โทรศัพท์ กลุ่มอำนวยการ 034 – 849090  กลุ่มจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน 034-470997   
โทรสาร 034-849090  E-Mail : Krathumbaen_sk@hotmail.ac.th
สังกัด กรมส่งเสริมการเรียนรู้
สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ กระทรวงศึกษาธิการ

    ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอำเภอกระทุ่มแบน  เป็นสถานศึกษาสังกัดสำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย  สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ  จัดตั้งโดยประกาศกระทรวงศึกษาธิการ  เมื่อวันที่  13  พฤศจิกายน  พ.ศ.2537 โดยขอใช้บ้านพักศึกษาธิการอำเภอกระทุ่มแบน  เป็นสถานที่ทำการชั่วคราว  ต่อมาในปี พ.ศ.2538  ได้ย้ายมาใช้ที่ดิน  หมู่ที่ 1  ซอยไปรษณีย์  ตำบลคลองมะเดื่อ โดยกำนันสนั่น  เณรรักษา  คหบดีตำบลคลองมะเดื่อได้มอบให้เป็นกรรมสิทธิ์ของกรมการศึกษานอกโรงเรียน  เนื้อที่ประมาณ  1 ไร่เศษ  พร้อมสิ่งก่อสร้าง  1  หลัง  ซึ่งเดิมเคยเป็นที่ทำการของสภาตำบลคลองมะเดื่อ  ต่อมาในปีพ.ศ.2540  ได้จัดสร้างอาคารที่ทำการถาวรขึ้นเพิ่มเติมจำนวน  1  หลัง  ต่อมาในปี  พ.ศ.2546  ได้จัดสร้างอาคารวิชาชีพขึ้นอีก  1  หลัง  โดยการจัดทอดผ้าป่าเพื่อหาทุนก่อสร้าง ต่อมาในปี  พ.ศ.2548  ได้รับเงินสนับสนุนจากองค์การบริหารส่วนจังหวัดสมุทรสาคร  จำนวน  953,034.68  บาท   เพื่อก่อสร้างรั้ว  ปรับพื้นที่บริเวณด้านหน้า  และด้านหลัง  ปัจจุบันศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอำเภอกระทุ่มแบน  ยังกำกับดูแลห้องสมุดประชาชน “เฉลิมราชกุมารี” อำเภอกระทุ่มแบน จำนวน      1 แห่ง  ตั้งอยู่ตำบลตลาดกระทุ่มแบน  อำเภอกระทุ่มแบน  จังหวัดสมุทรสาคร           

      วันที่ 19 มีนาคม พ.ศ.2566 ราชกิจจานุเบกษาได้เผยแพร่ พระราชบัญญัติการส่งเสริมการเรียนรู้ พ.ศ. 2566 โดยมีสาระสำคัญคือ การยกเลิกพระราชบัญญัติส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย พ.ศ.2551 และยกฐานะ สำนักงานส่งเสริมส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย เป็น “กรมส่งเสริมการเรียนรู้” (สกร.) (Department of Learning Encouragement : DOLE) โดยมีผลบังคับใช้เมื่อพ้นไป 60 วัน หรือตรงกับวันจันทร์ที่ 19 พฤษภาคม 2566  มีหน้าที่จัด ส่งเสริม และสนับสนุนการเรียนรู้ 3 รูปแบบ การเรียนรู้ตลอดชีวิต การเรียนรู้เพื่อพัฒนาตนเอง และการเรียนรู้เพื่อคุณวุฒิตามระดับ

กระทรวงศึกษาธิการ ลงวันที่ 24 พฤษภาคม 2566 ได้กำหนดรหัสและเลขประจำส่วนราชการเจ้าของเรื่องกรมส่งเสริมการเรียนรู้ ชื่อย่อ สกร.      รหัสพยัญชนะ ศธ  เลขประจำเจ้าของเรื่อง ศธ 07     

กรมส่งเสริมการเรียนรู้ ประกาศ ณ วันที่ 29 พฤษภาคม 2566      สกร.จังหวัดสมุทรสาคร    สกร.อำเภอกระทุ่มแบน 

กรมส่งเสริมการเรียนรู้ ประกาศ ณ วันที่ 15 สิงหาคม 2566       ประกาศเรื่องจัดตั้งศูนย์การเรียนรู้ตำบล และศูนย์การเรียนรู้แขวง    (ศกร.ตำบล)                                                           

5935 ศูนย์การเรียนรู้ตำบลคลองมะเดื่อ  (ศกร.ตำบลคลองมะเดื่อ)

5936  ศูนย์การเรียนรู้ตำบลแคราย         (ศกร.ตำบลแคราย)

5937  ศูนย์การเรียนรู้ตำบลดอนไก่ดี     (ศกร.ตำบลดอนไก่ดี ) 

5938  ศูนย์การเรียนรู้ตำบลตลาดกระทุ่มแบน  (ศกร.ตำบลตลาดกระทุ่มแบน  )   

5939  ศูนย์การเรียนรู้ตำบลท่าไม้        (ศกร.ตำบลท่าไม้)

5940 ศูนย์การเรียนรู้ตำบลท่าเสา        (ศกร.ตำบลท่าเสา )              

5941 ศูนย์การเรียนรู้ตำบลบางยาง      (ศกร.ตำบลบางยาง ) 

5942 ศูนย์การเรียนรู้ตำบลสวนหลวง  (ศกร.ตำบลสวนหลวง)    

5943 ศูนย์การเรียนรู้ตำบลหนองนกไข่  (ศกร.ตำบลหนองนกไข่) 

5944 ศูนย์การเรียนรู้ตำบลอ้อมน้อย     (ศกร.ตำบลอ้อมน้อย )