วันจันทร์, มิถุนายน 24, 2024

บุคลากร


รักษาการผู้อำนวยการ
ศูนย์ส่งเสริมการเรียนรู้อำเภอกระทุ่มแบน

นางสาวอุไรวรรณ  เชวงเชาว์   
บรรณารักษ์ปฏิบัติการ   
หัวหน้ากลุ่มจัดการศึกษาตามอัธยาศัย 

นางสาวปัทมาพร  สุรวิทย์   
ครู
หัวหน้ากลุ่มอำนวยการ 

นายคุณากร  ขาวผ่อง
   ครูผู้ช่วย 
หัวหน้ากลุ่มจัดการศึกษานอกระบบ 

นางสาวอมรรัตน์ ชัยศรี
ครูอาสาสมัครฯ
ศรช.ตำบลคลองมะเดื่อ

นางสาวสุกัญญา แม้รักษา
นักจัดการงานทั่วไป

นางสาวกฤติกา แซ่ลี้
นักวิชาการศึกษา

นางอารีย์ เยกิจ
ครู กศน.ตำบล
ศกร.ตำบลท่าไม้

นางสาวกมลวรรณ สายุทธ์
ครู กศน.ตำบล
ศกร.ตำบลตลาดกระทุุ่มแบน

นางทรงสมัย สังหร่าย
ครู กศน.ตำบล
ศกร.ตำบลท่าเสา

นางสาวพนาไพร แก่นไม้
ครู กศน.ตำบล
ศกร.ตำบลสวนหลวง

นายสุวิทย์ ขำล้วน
ครู กศน.ตำบล
ศกร.ตำบลดอนไก่ดี

นางสาวอารยา จินดารัตน์
ครู กศน.ตำบล
ศกร.ตำบลบางยาง

นายเจริญ นิรารักษ์
ครู กศน.ตำบล
ศกร.ตำบลอ้อมน้อย

นางสาวพัฒน์นรี กิจเจริญ
ครู กศน.ตำบล
ศกร.ตำบลแคราย

นางสาวปาตีนิง กาโซ
ครู กศน.ตำบล
ศกร.ตำบลหนองนกไข่

นางสาวอนุสรณ์ พงษ์เพ็ง
ครู กศน.ตำบล
ศกร.ตำบลคลองมะเดื่อ

ว่าที่ ร.ต. จรัสฤทธิ์ แก้วมา
ครู กศน.ตำบล
ศรช.ตำบลอ้อมน้อย (ปักษาสวรรค์)

นายอนุกูล ถาวร
ครู กศน.ตำบล
ศรช.ตำบลอ้อมน้อย (หมู่บ้านหรรษา)

นางสาวจินตนา ศรีเรือง
ครู ศรช.
ศรช.ค่ายกำแพงเพชรอัครโยธิน

นายนุกูล แสวงศิลป์
ครู ศรช.
ศรช.ค่ายกำแพงเพชรอัครโยธิน

นายนพพล เก่าบางยาง
บรรณารักษ์

นางสาวสิริพัฒน์ กระสันต์
นักวิชาการคอมพิวเตอร์

นางสาวรุ่งรุจีวรรณ แก่นทอง
พนักงานบริการ