วันอังคาร, กรกฎาคม 23, 2024

ข่าวประชาสัมพันธ์

ข่าวประชาสัมพันธ์

ศูนย์ส่งเสริมการเรียนรู้ระดับอำเภอกระทุ่มแบน ดำเนินการจัดโครงการแนะแนวการศึกษาและพัฒนาคุณลักษณะอันพึงประสงค์สำหรับผู้เรียน ภาคเรียนที่ 1/2567

ศูนย์ส่งเสริมการเรีย

Read More
ข่าวประชาสัมพันธ์

โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการติดตามผลการจัดทำสื่อ นวัตกรรมการเรียนรู้ประกอบการเรียนการสอนและการจัดกระบวนการเรียนรู้ในยุคดิจิทัลสู่คลังสื่อการสอนออนไลน์

วันที่ 3 เมษายน 2567

Read More
ข่าวประชาสัมพันธ์

โครงการพัฒนาระบบช่วยเหลือผู้เรียนและข้อมูลสารสนเทศที่เกี่ยวข้องกับผู้เรียนการศึกษานอกระบบ ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551

ศูนย์ส่งเสริมการเรีย

Read More
ข่าวประชาสัมพันธ์

กิจกรรมการน้อมนำแนวทางพระราชดำริของสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี สู่การปฏิบัติการปลูกผักสวนครัว เพื่อสร้างความมั่นคงทางอาหาร

สกร.อำเภอกระทุ่มแบน

Read More
ข่าวประชาสัมพันธ์

ศูนย์ส่งเสริมการเรียนรู้อำเภอกระทุ่มแบน โครงการจิตอาสาพัฒนาป่าชายเลนเพื่ออนุรักษ์สิ่งแวดล้อม ณ ศูนย์วิจัยและพัฒนาทรัพยากรป่าชายเลนที่ 2

วันพฤหัสบดีที่ 7 ธัน

Read More
ข่าวประชาสัมพันธ์

ศูนย์ส่งเสริมการเรียนรู้อำเภอกระทุ่มแบน เข้าร่วมกิจกรรมเนื่องในวันคล้ายวันพระราชสมภพ พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลเดชมหาราช บรมนาถบพิตร 5 ธันวาคม วันพ่อแห่งชาติ

5 ธันวาคม 2566 ศูนย์

Read More