วันอังคาร, กุมภาพันธ์ 27, 2024

Author: สกร.อำเภอกระทุ่มแบน

ข่าวประชาสัมพันธ์

กิจกรรมการน้อมนำแนวทางพระราชดำริของสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี สู่การปฏิบัติการปลูกผักสวนครัว เพื่อสร้างความมั่นคงทางอาหาร

สกร.อำเภอกระทุ่มแบน

Read More
ข่าวประชาสัมพันธ์

ศูนย์ส่งเสริมการเรียนรู้อำเภอกระทุ่มแบน โครงการจิตอาสาพัฒนาป่าชายเลนเพื่ออนุรักษ์สิ่งแวดล้อม ณ ศูนย์วิจัยและพัฒนาทรัพยากรป่าชายเลนที่ 2

วันพฤหัสบดีที่ 7 ธัน

Read More
ข่าวประชาสัมพันธ์

ศูนย์ส่งเสริมการเรียนรู้อำเภอกระทุ่มแบน เข้าร่วมกิจกรรมเนื่องในวันคล้ายวันพระราชสมภพ พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลเดชมหาราช บรมนาถบพิตร 5 ธันวาคม วันพ่อแห่งชาติ

5 ธันวาคม 2566 ศูนย์

Read More
ข่าวประชาสัมพันธ์

ศูนย์ส่งเสริมการเรียนรู้อำเภอกระทุ่มแบนดำเนินการจัดโครงการปลูกต้นไม้เพื่ออนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เนื่องใน “วันดินโลก”

วันที่ 2 ธันวาคม 256

Read More
ข่าวประชาสัมพันธ์

ศูนย์ส่งเสริมการเรียนรู้อำเภอกระทุ่มแบน ดำเนินการจัดโครงการการศึกษาเรียนรู้โบราณสถานและประวัติศาสตร์ชาติไทย ภาคเรียที่ 2 ปีการศึกษา 2566 จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

วันที่ 30 พฤศจิกายน

Read More
ข่าวประชาสัมพันธ์

ศูนย์ส่งเสริมการเรียนรู้อำเภอกระทุ่มแบน จัดพิธีวางพวงมาลาถวายราชสักการะพระบรมราชานุสรณ์ เนื่องในวันคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว “วันสมเด็จพระมหาธีรราชเจ้า” และร่วมกิจกรรมบำเพ็ญประโยชน์

วันที่ 25 พฤศจิกายน

Read More
ข่าวประชาสัมพันธ์

ศูนย์ส่งเสริมการเรียนรู้อำเภอกระทุ่มแบน จัดโครงการแนะแนวการศึกษาเพื่อพัฒนาคุณลักษณะอันพึงประสงค์สำหรับผู้เรียน นักศึกษา ศรช.ค่ายกำแพงเพชรอัครโยธิน

วันที่ 14 พฤศจิกายน

Read More
ข่าวประชาสัมพันธ์

ศูนย์ส่งเสริมการเรียนรู้อำเภอกระทุ่มแบน จัดโครงการแนะแนวการศึกษาเพื่อพัฒนาคุณลักษณะอันพึงประสงค์สำหรับผู้เรียน ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2566

ศูนย์ส่งเสริมการเรีย

Read More
ข่าวประชาสัมพันธ์

ศูนย์ส่งเสริมการเรียนรู้อำเภอกระทุ่มแบน เข้าร่วมโครงการพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาเพื่อการพัฒนาสื่อการเรียนรู้ด้วยโปรแกรม Canva ให้ครูและบุคลากรทางการศึกษามีทักษะ ความรู้ ความสามารถ และได้ฝึกปฏิบัติการใช้โปรแกรม Canva เพื่อนำมาใช้ในการจัดกระบวนการเรียนรู้ให้กับผู้เรียนและการสร้างสื่อต่าง ๆ

วันที่ 6-7 พฤศจิกายน

Read More